Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE VISC

Ve společnosti VISC si uvědomujeme, že Vy, jako naši návštěvníci, rodiče a další, kteří navštíví webové stránky VISC, si ceníte svého soukromí. A jelikož v některých případech vyžadujeme Vaše osobní údaje, které dále zpracováváme, pečlivě dbáme na jejich ochranu a nakládáme s nimi plně v souladu s platnými právními předpisy. Prostřednictvím tohoto textu Vás seznamujeme se zásadami a dalšími informacemi ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

 

Správce osobních údajů a kontaktní informace

Správcem osobních údajů je společnost VISC s.r.o., IČ: 05215579, se sídlem Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94151 (dále jen či „VISC“ nebo „my“).

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese visc@visc.cz nebo písemně na adrese Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice.

 

Základní pojmy

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které je známé jako GDPR. Nařízení upravuje povinnosti, které má správce osobních údajů (VISC), ale také práva, která mají subjekty osobních údajů (Vy). Tato práva a povinnosti se týkají osobních údajů, což jsou jakékoliv informace, jejichž prostřednictvím Vás lze přímo nebo nepřímo identifikovat (např. Vaše jméno, příjmení, škola, e-mailová adresa apod.). V některých případech využíváme pro nakládání s osobními údaji další společnosti, které pomáhají při jejich zpracování nebo nakládání s nimi – jedná se o tzv. zpracovatele osobních údajů.

 

Zpracovávané údaje a rozsah zpracování

K tomu, abychom mohli efektivně vykonávat naši vzdělávací a další činnost a komunikovat s Vámi, potřebujeme od Vás mnohdy získat některé osobní údaje. Jde například o:

 • jméno a příjmení dítěte,
 • věk a bydliště dítěte,
 • fotografie dítěte,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • telefon a e-mail zákonného zástupce apod.

Údaje, které od Vás požadujeme, se liší dle toho, v jaké souvislosti nám je máte poskytnout. Budou tak rozdílné, pokud Vaše dítě dochází do námi organizovaného kroužku nebo pokud se třeba účastní našeho příměstského tábora. Jiné údaje jsou zase potřeba pro navázání spolupráce s námi. Citlivé údaje, jako jsou třeba údaje o zdravotním stavu dětí, zpracováváme pouze v souvislosti s pořádáním táborů tak, abychom je byli schopni efektivně organizovat.

 

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Hlavní důvod, pro který zpracováváme Vaše osobní údaje, je zejména efektivní vykonávání našich vzdělávacích a dalších činností a komunikace s Vámi. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu k dosažení takových účelů a pravidelně kontrolujeme, zda jsou stále relevantní a aktuální.

 

Jestliže chce správce zpracovávat osobní údaje, musí pro takové zpracovávání mít podle pravidel nařízení GDPR vždy právní důvod. Ve VISC tak při zpracování osobních údajů vždy ověřujeme existenci takového právního důvodu. Může jím být například plnění smlouvy v případě, kdy jsou Vaše osobní údaje nezbytné pro např. uzavření smlouvy či naplňování smluvního vztahu, nebo Váš souhlas v případě pořizování fotografií účastníků našich táborů. V případě, že tento právní důvod odpadne a žádný jiný neexistuje, osobní údaje smažeme.

 

V případě, že odmítnete nám údaje z jakéhokoliv důvodu poskytnout, nemuseli bychom být schopni s Vámi dále efektivně komunikovat či jinak spolupracovat. To neplatí pro udělení souhlasu se zpracováním, které je zcela na Vašem uvážení.

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Pro maximální efektivitu našich činností, ale také pro zabezpečení Vašich osobních údajů, spolupracujeme s některými zpracovateli a příjemci, a to z těchto oblastí:

 • poskytovatelé IT služeb,
 • poskytovatelé marketingových a komunikačních služeb,
 • smluvní partneři apod.

Jestliže Vaše osobní údaje máme předat do zemí mimo EU, každé předání zakládáme na rozhodnutí o dostatečné ochraně nebo vhodných zárukách pro zajištění maximální bezpečnosti.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Doba zpracovávání osobních údajů se liší v závislosti na tom, za jakým účelem je zpracováváme. Vždy jsou tedy zpracovávány po dobu, kterou vyžaduje smlouva, po kterou trvá Váš souhlas, nebo kterou stanovují platné právní předpisy. Pokud Vás zajímá konkrétní doba, po kterou Vaše údaje uchováváme, neváhejte se obrátit na náš e-mail visc@visc.cz.

 

Způsoby zpracování

Příměstské tábory

V případě, že jste přihlásili své dítě na příměstský tábor pořádaný ve VISC, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail; a údaje Vašeho dítěte v rozsahu: jméno, příjmení, podpis, datum narození, bydliště, údaje o zdravotním stavu a bezinfekčnosti a fotografie, případně video. V případě, kdy dítě bude vyzvedávat osoba odlišná od zákonného zástupce, zpracováváme rovněž údaje osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte, a to v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Všechny tyto údaje jsou nezbytné k organizačnímu zajištění táboru a právním důvodem pro takové zpracování je plnění smlouvy, fotografie zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu. Jméno, příjmení a podpis Vašeho dítěte budeme uchovávat pro potřeby projektu po dobu 10 let od ukončení tábora, nejdéle však do roku 2030. Ostatní osobní údaje budeme zpracovávat v době od poskytnutí do ukončení příměstského tábora a poté po dobu 1 roku, fotografie po dobu trvání uděleného souhlasu.

 

Exkurze a projektové dny

Účastní-li se Vaše dítě exkurze nebo projektového dne pořádaného společností VISC, budeme zpracovávat jeho osobní údaje: jméno, příjmení, podpis a fotografie, a to z důvodu oprávněného zájmu VISC a plnění smlouvy. Údaje uchováme po dobu 10 let od ukončení aktivity, nejdéle však do roku 2030.

 

Kroužky techniky

Navštěvuje-li Vaše dítě náš kroužek techniky, zpracováváme pro zajištění jeho průběhu následující osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail rodiče; jméno a příjmení, podpis, datum narození, bydliště a fotografie dítěte. Údaje zpracováváme na základě plnění právních povinností a plnění smlouvy. Jméno, příjmení a podpis dítěte uchováváme po dobu 10 let od ukončení aktivity, nejdéle však do roku 2030. Ostatní údaje uchováme po dobu jednoho roku od ukončení aktivity.

 

Uchazeči o pracovní pozici

Jestliže máte zájem o pracovní pozici v naší společnosti VISC, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mail a další informace obsažené ve Vámi zaslaném životopise. Právním důvodem pro zpracování je jednání o pracovní smlouvě. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání konkrétního výběrového řízení.

 

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete vůči VISC uplatnit tato svá práva:

 • žádat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje správce zpracovávány, a pokud ano, pak Vám poskytneme bližší informace o takovém zpracování,
 • požádat o opravu osobních údajů, ať už nepřesných či chybějících,
 • odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení na webu),
 • podat námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud nejsou přesné, popřípadě pokud my jako správce již dané osobní údaje nepotřebujeme pro účel zpracování, či pokud jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požádat o předání osobních údajů (právo na přenositelnost) a
 • žádat výmaz osobních údajů, pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro daný účel zpracování, nebo jste odvolali Vámi udělený souhlas, popřípadě vznesli námitku proti zpracování a neexistují právní důvody pro jejich uchování.

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace lze najít na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.