ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA PRO PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VISC

Tento dokument stanoví podmínky pro organizaci příměstských táborů pořádaných společností VISC s.r.o. a pravidla pro zájemce o přihlášení na tábor a účastníky.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti. Pouze zákonný zástupce může za zájemce o tábor (dítě) jednat – přihlásit, odhlásit, předat dítě na tábor, vyzvednout dítě z tábora apod.

 

OSOBA ZASTUPUJÍCÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Chce-li zákonný zástupce přenést některá práva a povinnosti vůči pořadateli tábora na jinou osobu (např. rodinný příslušník, chůva apod.), musí tento projev vůle učinit písemně (je možné tak učinit prostřednictvím formuláře: Zmocnění k vyzvedávání dítěte).

 

MÍSTO KONÁNÍ TÁBORA

Příměstské tábory probíhají v mobilní učebně VISC a v prostorách konkrétní základní školy. Máme k dispozici jak vnější prostory areálu, tak vnitřní prostory v případě deštivého počasí. Samozřejmostí je jídelna a sociální zařízení ve škole.

 

PROGRAM

Program příměstského tábora je určen pro chlapce a děvčata od ukončené 3. třídy do ukončené 6. třídy.

Je připraven denně od 7:30 do 15:30.

Děti je možné ráno přivést mezi 7:00 – 7:30 a odpoledne odvést mezi 15:30 – 15:45.

 

POČET ÚČASTNÍKŮ A ODBORNÝ DOZOR

Počet dětí na jeden turnus je vymezen kapacitou 15 osob. O děti se budou starat 3 kvalifikovaní lektoři.

 

STRAVA

Stravování je zajištěno ve školní jídelně školy, při které je tábor organizován. Je zajištěn teplý oběd a pitný režim neomezeně po celý den. Svačiny si dítě nosí vlastní. Jejich uložení je zajištěno v chladničce v mobilní učebně.

 

CENA

Cena pro rok 2024 je stanovena na 2500,- Kč za dítě a turnus (dále jen „celková částka“).

V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré výdaje na stravu, odborný dozor, pronájem prostor, pomůcky a

materiály, odměny, vstupné, cestovné a DPH.

 

PLATBA A PŘIHLAŠOVÁNÍ                                                                               

Dítě je možné přihlásit formou vyplnění elektronické přihlášky . Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky vám obratem pošleme informační e-mail s platebními údaji a dalšími informacemi k táboru. Odesláním přihlášky dochází k nezávazné rezervaci místa.

 

Platba je rozdělena na dvě části:

 1. část – 750,- Kč vč. DPH pro závaznou rezervaci (záloha) s povinností platby do 14 dní ode dne doručení informačního emailu, nejpozději však do 20. 4. 2024. Při nezaplacení zálohy v tomto termínu se rezervace místa ruší.
 2. část – 1750,- Kč vč. DPH jako doplatek celkové částky pro závazné přihlášení na tábor s povinností platby nejpozději do 31. 5.2024. Při nezaplacení doplatku v tomto termínu se rezervace na tábor ruší a již zaplacená záloha se nevrací.

 

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠENÍ A STORNO PODMÍNKY

Při zrušení přihlášky nebo při nedodání potřebných dokumentů specifikovaných v části Dokumenty, kvůli kterým nemůže být dítě přijato, si VISC vyhrazuje právo na storno poplatek ze zaplacené částky, a to podle pravidel níže.

 • Je možné si za sebe najít náhradu a tím se zbavit povinnosti hradit storno poplatek.
 • Zrušení přihlášky je možné provést pouze písemně, a to zasláním poštou na sídlo VISC nebo emailem na adresu: visc@visc.cz. Na jinou formu zrušení nebude brán zřetel. Rozhodným okamžikem je doručení zrušení přihlášky.
 • Po zrušení vrátíme již uhrazené peníze na účet, ze kterého byl tábor uhrazen, a to v souladu s podmínkami níže.

Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany VISC, vrátíme vám uhrazenou částku v plné výši.

 

Storno podmínky pro příměstské tábory 2024

 • Zrušení přihlášky do 20. 4. 2024 – 0 % storno poplatek, tedy vrátíme Vám celou doposud uhrazenou platbu.
 • Zrušení přihlášky od 21. 4. do 31. 5. 2024 – 30 % storno poplatek z plné částky, tedy již zaplacená záloha se nevrací. Zbytek dosud zaplacené celkové částky Vám vrátíme.
 • Zrušení přihlášky od 1. 6. 2024 do 7 dní před začátkem turnusu – 50 % storno poplatek z celkové částky. Zbylou dosud uhrazenou částku Vám vrátíme.
 • Zrušení přihlášky 6 až 0 dní před začátkem turnusu – 100 % storno poplatek, tedy celková cena, zaplacená částka se nevrací.

 

V případě, že dítě nenastoupí na tábor z důvodu nemoci a VISC o tom bude informován nejpozději 2 dny před konáním tábora, je storno poplatek 50 % z celkové částky. Pro vrácení zbývající dosud zaplacené celkové částky je třeba nejpozději do 10 dnů ode dne informování VISC o nemoci dítěte podle předchozí věty doložit nemoc dítěte potvrzením od lékaře. V případě nesplnění této povinnosti činí storno poplatek 100 %.

Ve všech případech je možné za sebe najít náhradníka.

 

Pokud dítě porušuje pravidla stanovená pro tábor nebo pro aktivity vevnitř i venku nebo nedodržuje-li kázeňská pravidla, VISC si vyhrazuje právo na vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení celkové částky.

Zjistí-li se v průběhu příměstského tábora, že dítě je nemocné, vyhrazuje si VISC právo na vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení celkové částky.

 

DOKUMENTY

Pro účast na táboře je nutné odevzdání vyplněných a podepsaných dokumentů při prvním předání

dítěte:

Další dokumenty, které můžete odevzdat při prvním předání dítěte:

 

FOTO, VIDEO, AUDIO

Na táboře budou pořizovány fotografie a zvukově obrazové záznamy Vašeho dítěte v případě, že s tím udělíte souhlas, vizte výše. Údaje budou zpracovávány v souladu s Vámi uděleným Souhlasem se zpracováním osobních údajů (GDPR) a s pravidly Ochrany osobních údajů ve VISC.

Po ukončení tábora budou mít rodiče možnost stáhnutí odkazu na fotky z celého turnusu.

 

DALŠÍ INFORMACE

 Povinné oblečení a pomůcky:

 • menší batoh na výlety
 • pohodlná venkovní obuv
 • sportovní oblečení (kalhoty, šortky, mikina)
 • pokrývka hlavy, láhev na pití, pláštěnka!
 • předepsané léky
 • sálová obuv do tělocvičny

 Doporučení:

 • Zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu.
 • Nenosit s sebou na tábor cennosti jako např. šperky z drahého kovu, fotoaparát, mobilní telefon, elektroniku apod.

 Povinnosti účastníka:

 • Účastníci jsou povinni dodržovat vnitřní řád a pravidla stanovená VSIC, účinné předpisy ohledně bezpečnosti, ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí a zásady slušného chování.
 • Bezodkladně oznamovat jakékoliv poranění.
 • Dodržovat všechny pokyny lektora a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh tábora.
 • Počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví třetích osob či lektora.
 • Nevnášet do prostor, kde se tábor koná, alkohol, drogy či jiné návykové látky.
 • Nekonzumovat během konání tábora v jakékoliv podobě tyto látky ani nebýt pod jejich vlivem v průběhu konání.

 

VNITŘNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

 1. Dohled nad dětmi je zajištěn v době konání programu příměstského tábora VISC s.r.o. zaměstnanci VISC. Začíná přebíráním dítěte v areálu školy u mobilní učebny VISC a končí odevzdáním dítěte tamtéž. Odpovědnost VISC za děti končí při předání dítěte zákonnému zástupci.
 2. V případě, že zákonný zástupce rozhodne, že dítě bude přicházet a následně odcházet samo, předá tuto informaci VISC písemně, na e-mail visc@visc.cz nebo prostřednictvím SMS na tel. číslo: 605 597 730. Pokud dítě nebude vyzvedávat zákonný zástupce, je potřeba odevzdat dokument Zmocnění k vyzvedávání dítěte.
 3. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne VISC (bezinfekčnost, přihláška, souhlas se zpracováním osobních údajů, …) jsou důvěrné a zaměstnanci VISC se řídí účinnými právními předpisy v této oblasti.
 4. Ve vnějších i vnitřních prostorách využívaných pro příměstský tábor je zakázáno: kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, nevhodně manipulovat s vybavením učebny (přenášet, polepovat, vynášet z učebny), vstupovat do učebny pod vlivem návykových nebo omamných látek a vnášet do učebny výbušniny, hořlaviny, chemické látky, ostré předměty apod.
 5. Účastníkům tábora je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez přítomnosti odborného dohledu.
 6. Nedoporučuje se nosit s sebou na tábor cennosti jako např. šperky z drahého kovu, fotoaparát, mobilní telefon, elektroniku apod. Za jejich poškození, zničení nebo ztrátu nenese VISC odpovědnost.
 7. Účastníci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád příměstského tábora, Provozní řád mobilní učebny a další pravidla stanovená VISC, účinné předpisy ohledně bezpečnosti, ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí a zásady slušného chování.
 8. Účastníci jsou povinni dodržovat všechny pokyny lektora a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh tábora.
 9. Neuposlechnutí pokynů, porušování provozního řádu a jiných pravidel nebo nevhodné chování může vést k vyloučení z příměstského tábora lektorem nebo jinou pověřenou osobou.
 10. Účastník tábora (respektive jeho zákonný zástupce) odpovídá za škody způsobené svým jednáním a nedodržením provozního řádu.
 11. VISC nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení tohoto Vnitřního řádu příměstského tábora, Provozního řádu mobilní učebny, dalších vnitřních pravidel nebo nedodržováním pokynů VISC.